Vzor darovací smlouvy
23.9.2002 korunka.org AKTUALITY

Smlouva č.

o daru právnické osobě ve smyslu §15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. (je-li dárcem právnická osoba, pak ve smyslu §20 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.) o daních z příjmů.

 

I. Smluvní strany:

Dárce:

sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Příjemce
Základní škola Praha 7, Korunovační 8

zastoupená ředitelem školy p. Tomášem Komrskou

Sídlo: Korunovační 8/164, 170 00 Praha - Bubeneč

IČO: 61389820

DIČ: CZ61389820

Číslo účtu: 51-2510070227/0100

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 7II. Předmět smlouvy

1.    Předmětem této smlouvy je věcný/finanční dar ve výši

slovy korun českých, který dárce poskytne příjemci na podporu práce s mládeží a rozvoj tělovýchovy a sportu, konkrétně na následující aktivity školy:

 

 

2. Příjemce se zavazuje, že použije hmotný dar od dárce v souladu s článkem II. této smlouvy.

3. Dárce má právo do dvanácti měsíců od uplynutí kalendářního roku, v němž byla tato smlouva podepsána, požádat příjemce o předložení vyúčtování akcí, na které byl dar použit. Příjemce se zavazuje dárci vyhovět, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení žádosti.


IV. Závěrečná ujednání

1.       Tato smlouva má jednorázový účinek.

2.       Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami je smlouva jednostranně nevypověditelná.

3.       Smlouvu lze zrušit pouze dohodou obou smluvních stran.

4.       Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.


 

 

V Praze dne: V Praze dne:

 

Dárce Příjemce

 


... zpět na předchozí stranu