English classes
30.10.2006 korunka@news ŠKOLA HROU
English language is taught in compulsory classes as early as 3rd form. Younger pupils attending 1st or 2nd forms have a possibility to take part in many voluntary English classes.
An active and spontaneous discussion, candidness, and a friendly air in class are the principal methods. Children gradually learn a rich vocabulary in a playful way; strengthen their grammar knowledge; and last but not least they practice previously acquired skills in English conversation classes. We considerably put the accent on phonetics - correct pronunciation. Numberless quantity of didactic aids, games, and in-class language activities as well as many PC applications and many other materials or sources secure both a variety of teaching methods and an active approach to the classes. Children study not only the grammar and vocabulary but cultural and social pages of everyday life are introduced to them as well, they learn about geographical places of interest or historical events in English speaking countries. They learn to understand many differences between the nations. This year we're preparing a ten-day-trip to London where children spend lots of amazing hours sightseeing and having a chance to check their English with native speakers.
Highly positive factor that makes our school to be more effective is the integration of children with specific disorders. In conjunction with local DYS Centre these children are active part of each class and help evolve children's interaction.
Variety, understanding, communication, and a spontaneous craving for knowledge are an elementary sign of English classes in our school.

Jakub Landa

Angličtina se na naší škole začíná povinně učit ve 3.třídách, ale i děti 1. a 2.tříd mají možnost navštěvovat kroužky angličtiny, a tak se seznámit s cizím jazykem v útlém věku.Naším hlavním cílem v hodinách anglického jazyka je aktivní a spontální diskuze, otevřenost a přátelská atmosféra. Děti se postupně hravou formou učí bohaté slovní zásobě, upevňují si základní poznatky z gramatiky a v hodinách konverzace prakticky procvičují veškeré osvojené dovednosti. Dalším cílem, na který klademe nemalý důraz, je fonetická stránka jazyka - správná výslovnost. Nesčetné množství didaktických pomůcek, her, jazykových aktivit, počítačových výukových programů a dalších materiálů vede k rozmanitosti výuky i aktivnímu přístupu žáků v hodinách.Děti se nejen seznamují s jazykem, ale také kulturními a společenskými fakty jednotlivých anglicky hovořících zemí, seznamují se základními geografickými i historickými daty a učí se rozumět kulturním odlišnostem. V letošním školním roce připravujeme pro děti studijní jazykový pobyt v Londýně, ve kterém mají děti možnost fakticky si ověřit své znalosti. Specifickým znakem naší školy je vysoce pozitivní přístup k integraci žáků s poruchami učení. Ve spolupráci s místním DYS Centrem se snažíme děti i v hodinách cizího jazyka aktivně zapojovat a rozvíjet tak i vzájemnou interakci dětí mezi sebou. Pestrost, porozumění, komunikace a spontální touha po vědění jsou hlavními znaky hodin angličtiny na naší škole.

Připravil Jakub Landa - vyučující Aj

... zpět na předchozí stranu