Jak učíme angličtinu?
14.1.2010 korunka@news ŠKOLA HROU
V ČR je výuka cizích jazyků podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV) povinná od třetího ročníku. Program však umožňuje začít již od prvňáčků. Naše škola organizuje výuku angličtiny již pro ty nejmenší. Do rozvrhu zařazujeme postupně v 1. ročníku jednu hodinu týdně, ve 2. ročníku 2 hodiny podle zájmu rodičů. Od 3. ročníku tři hodiny týdně povinně s tím, že děti jsou zařazeny do skupin podle znalostí na základě orientačního testu. Na druhém stupni využíváme všechny možnosti pro zvýšení hodinové dotace pro výuku Aj a zařazujeme v 5.,8.,9. roč. do rozvrhu povinnou 4. hodinu konverzace v anglickém jazyce. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk (Francouzština).

Ve spolupráci s rodiči umožňujeme současné době ve škole působení dvou jazykových agentur (Kroužky a The Villa). Děti, které mají zájem, navštěvují po vyučování kvalitní kurzy Aj a hodiny konverzace s rodilým mluvčím.

Náš plán výuky Aj najdete na www.korunka.gns.cz/svp3in a je výsledkem spolupráce komunity Tvořivých škol s Dr. Milenou Kelly, která zároveň dlouhodobě pomáhá angličtinářům z Tvořivých škol zlepšovat metodiku výuky. Do systému metodické pomoci jsou zařazeny kurzy a dílny pro učitele, ukázkové hodiny v pražských školách, tvorba nových učebnic, pomůcek atd. Zajímavé postřehy a informace k výuce angličtiny v 5. ročníku od pana učitele Lukáše Lise najdete v detailu článku.

Rád bych Vám na příkladu jednoho ročníku přiblížil hodiny angličtiny na naší škole. Mně osobně se nejlépe učí v 5. třídách. Jedná se o děti, které mají s angličtinou "bohaté" zkušenosti. Všechny se tomuto jazyku věnují minimálně třetím rokem. Dá se tedy očekávat, že jsou schopny základní konverzace a znají základní gramatická pravidla potřebná pro získání jazykové úrovně A1.

Naši "páťáci" jsou rozděleni do dvou skupin podle stupně pokročilosti. Nejedná se o rozdělení na chytré a hloupé, jak si někteří myslí. Jde pouze o přihlédnutí k faktu, že některé děti se angličtinu učí od třetí třídy, některé již od mateřské školy. Rozdělení se týká především tempa výuky. Na konci roku by měly děti z obou skupin zvládnout stejné učivo .

V páté třídě používají obě skupiny učebnici Project (nakl.Oxford). Vybrána byla z mnoha důvodů. Tím hlavním je určitě její dobrá provázanost se školním vzdělávacím programem. Žáci v páté třídě s Projectem začínají a pokračují v jeho dalších dílech až do 9. ročníku. K této učebnici existuje pracovní sešit plný gramatických cvičení, ale i zábavnějších křížovek, osmisměrek a hádanek. Tento sešit zpravidla rodiče zakoupí a děti ho nosí do výuky. Samozřejmostí je i audio CD pro rozvoj poslechu a porozumění angličtiny rodilého mluvčího. Výhodou Projectu je i uspořádání a formování jednotlivých kapitol. Děti začínají opakováním základních pravidel a postupně se dostávají ke složitějším problémům. Většina kapitol začíná komiksem či nějakým zajímavým příběhem s postavami, které provází všemi učebnicemi této řady. Následuje okénko s výkladem gramatiky a nevyhnutelná cvičení na procvičování. Nechybí ani témata pro konverzaci se spolužákem a posledním cvičením bývá zpravidla úkol pro vylepšení správné výslovnosti. Po dvou lekcích bývá v učebnici zařazeno opakování či praktický projekt, ve kterém si děti vyzkouší v praxi vše, co se v předcházejících kapitolách naučily.

Výuka angličtiny v páté třídě probíhá ve čtyřech vyučovacích hodinách týdně týdně, což nám dává dostatečný prostor pro procvičování v počítačové pracovně. Používáme počítačový program, který plně koresponduje se slovní i gramatickou zásobou učebnice. K diskuzi je efektivita "počítačové" výuky angličtiny. Domníváme se, že v některých parametrech je počítačové procvičování značně efektivní a motivující.

Posuďte sami. Každé dítě za jednu hodinu zvládne přiřadit k sobě více než sto dvojic slovíček, stejné množství procvičit psanou formou a přeložit či doplnit minimálně 50 vět zaměřených na aktuálně probíraný gramatický jev. Rychlejší jedinci si po zbytek hodiny rozšiřují slovní zásobu v rámci různých témat (nábytek, dopravní prostředky), každé slovíčko či větu slyší také děti správně vyslovené rodilým mluvčím ve sluchátkách.

Kromě učebnic, pracovních sešitů a počítačových programů používáme řadu dalších materiálů a uplatňujeme různé formy výuky, hry a podobně. Děti asi nejvíce baví procvičování formou her, proto jednou z nejoblíbenějších činností bývá hra Bingo k zopakování slov v rámci daného tématu. K podobnému účelu hrajeme i Schody do nebe. Děti si zvykly také na procvičování odlišné anglické abecedy prostřednictvím staré hry Šibenice.

Kromě povinných hodin angličtiny mají páťáci možnost také navštěvovat jednohodinovou konverzaci v úterý odpoledne. Tato hodina se zaměřuje především na mluvenou angličtinu a snaží se žákům rozšířit slovní zásobu v běžných komunikačních situacích.

Nelze vypsat všechny metody, které používáme v hodinách. Doufám ale, že alespoň těchto pár způsobů dokazuje, že výuku angličtiny na Korunce nepodceňujeme a že se dětem plně věnujeme. Rozličné způsoby výkladu a procvičování angličtiny i jiných předmětů se brzy rozrostou o další metody. V blízké době dojde na naší škole k instalaci dvou interaktivních tabulí, které nám snad pomohou k ještě větší motivaci dětí a jejich zájmu o výuku. Připravili Tomáš Komrska a Lukáš Lis


... zpět na předchozí stranu