INTERNET a Informatika na Korunce
28.9.2011 korunka@news ŠKOLA HROU
V letošním roce uběhlo 20 let od spuštění první webové stránky na světě. Ta se objevila 6. srpna 1991 na adrese http://info.cern.ch/ a jejím autorem byl Tim Berners-Lee. V roce 1992 byla oficiálně na internet připojena i Česká republika. Naše škola díky spolupráci s několika vysokými školami v Praze měla svou webovou stránku a připojení na internet jen o pár let později. V roce 1996 byla jednou z prvních ZŠ u nás, která se pyšnila modemem, malou počítačovou pracovnou a prvním webem. Dnes na našich webových stránkách najdete ve 12 rubrikách 90 článků, téměř 200 fotogalerií s více než čtyřmi tisíci fotografií , důležité informace o školní družině, jídelně, školní vzdělávací program, ale i aktuální informace výchovné poradkyně a speciálních pedagogů. Od roku 2002 články a fotogalerie na www archivujeme a jsou dostupné jako živá kronika školy. Podrobnou informaci o výuce Informatiky na naší škole najdete v detailu článku.

Zastavme se tedy u výuky Informatiky. Tu vyučujeme již patnáctým rokem, od minulého školního roku již od 4. ročníku minimálně jednu vyučovací hodinu týdně. Informatiku pojímáme jako předmět, který rozvíjí kompetence žáků zároveň v několika oblastech. Kromě zvládnutí "informatické látky" , tzn. znalostí a dovedností o počítačích (jak se obsluhují, jak fungují, k čemu slouží) se zaměřujeme na rozvoj kooperace žáků, schopnost pracovat v týmu. Žáci se učí říci o radu, plnit dílčí úkoly ve prospěch celku, samostatně pracovat na dlouhodobém úkolu. Používáme elektronické sešity, které si žáci mohou posílat domů e-mailem. Ty kromě toho velmi šetří čas při "dopisování" zameškané látky, umožňují efektivní vkládání obrázků, odkazů do internetu, umožňují také rychlou kontrolu učitelem, ale šetří i naše lesy. Další oblastí Informatiky je cílené získávání správných dovedností a návyků při učení. Pracujeme především s pojmy - objasňujeme společně jejich významy a učíme se je používat ve správném kontextu. Učíme se pracovat s odborným textem, hledat informace z více zdrojů, správně text interpretovat. Typickým zadáním v 6. roč. je např. samostatný výběr a zpracování aktuální látky některého vyučovacího předmětu. Následně několik týdnů pracujeme s vybranými zdroji - hledáme hlavní myšlenky, důležité údaje, pojmy, provádíme revizi toho, co jsme pochopili a co ještě ne. Zároveň hledáme další materiály k tématu - obrázky, videa, grafy, mapy atd. Výsledným produktem je precizně zpracovaná elektronická prezentace. Co hodnotíme? Samozřejmě srozumitelnost, přehlednost, věcnou správnost, ale i grafiku, která by měla celý obsah podpořit. Zdá se Vám to na šesťáky těžké? Není, zvládají všichni, někdo v rozsahu 4-5 snímků jednoduché prezentace s pár obrázky, někdo je ale schopen za stejnou dobu zpracovat téma mnohem širší. Zajímavé je, že většina žáků se takto program pro tvorbu elektronických prezentací naučí vlastně sama. Tam, kde to jde, spojujeme výuku práce s jednotlivými uživatelskými programy přímo s praxi, s tím, co žáci právě potřebují, chtějí.

Ve vyšších ročnících kromě postupného zvládání základních i vyšších funkcí tzv. kancelářských programů (textové editory, tabulkové kalkulátory, poštovní programy, internetové prohlížeče a další) je naší doménou práce na dlouhodobých projektech, např. v minulém školním roce na téma "tuky v potravinách" v rámci celopražského projektu Děti, zdraví, Praha. Druhou oblastí je počítačová grafika. Zde pracujeme postupně s vektorovými a rastrovými grafickými editory, ale i s programy pro tvorbu animací, videa a elektronické hudby. Pomocí těchto programů žáci absolvují výtvarné lekce zaměřené na kompozici v ploše, barvu a písmo. Např. při manipulaci s typografickým znakem žáci postupně poznávají různé obrazotvorné principy: experimentují s dotyky, prolínáním, deformací, perspektivním ubíháním, spojováním znaků. Pozoruji účinek různého kompozičního uspořádání prvků.

Závěrem dovolte naše krédo: Počítače nesmějí dětem sloužit jenom jako nástroje k bezcílnému surfování, k ubíjení nudy, ke komunikaci se světem o ničem, k virtuálním bitkám… Měli bychom dětem pomoci prostřednictvím počítačů něco nového tvořit, zdokonalovat češtinu a cizí jazyky, chápat lépe to, čemu plně nerozumí, hledat kvalitní vrstevníky se stejnými zájmy. Připravil Tomáš Komrska - vyučující předmětu Informatika na Základní škole Praha 7, Korunovační 8.


... zpět na předchozí stranu