Základní škola Praha 7 Korunovační 8

Fakultní škola při Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

 

Vážení rodiče,

ve školním roce 2012/13 byla z rozhodnutí Rady MČ Praha 7 zřízena přípravná třída v Základní škole Praha 7, Korunovační 8. V příštím školním roce 2016/17 bude tato třída otevřena již pátým rokem.

Přípravná třída je určena prioritně pro děti s odkladem školní docházky, které již nechtějí docházet do mateřské školy a zároveň splňují některou z následujících podmínek:

 

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

 

V případě, že počet přihlášených dětí pro šk. rok 2016/17 přesáhne kapacitu jedné třídy, to je 15 dětí, budeme zařazovat děti do předškolní třídy po doporučení poradny podle následujících kritérií: 

1.    Dítě s trvalým pobytem rodičů ve spádové oblasti školy

2.    Dítě zapsané do 1. ročníku do ZŠ Korunovační (rozumějme zapsané a s odkladem škol. docházky)

3.    Dítě, které má ve škole sourozence

4.    Datum doručení žádosti (rozhodující pouze při splnění kritérií 1-3)Důležité termíny:

POKUD MÁTE VÁŽNÝ ZÁJEM O NÁSTUP DÍTĚTE DO NAŠÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY VE ŠKOL. ROCE 2016/17 , POŠLETE NÁM INFORMACI O PŘEDBĚŽNÉM ZÁJMU E-MAILEM NA ADRESU komrska@korunka.org A MY VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU.

Přihlášky do přípravné třídy přijímáme od 1.3.2016 do 31.5.2016.

Čt. 28.4. 2016  8 - 11.40 hod. informační schůzka s ředitelem školy, možnost návštěvy přípravné třídy. Od 8 – 8,45 je první hodina TV v tělocvičně.                       

Čt. 26.5. 2016 zápis do nultého ročníku 14 – 18 hodin (co vzít s sebou v dalším textu)                                                                                                             

Do 31.5. 2016 do 16 hod. přijímáme přihlášky do přípravné třídy na školní rok 2016 - 2017. Přihláška je ke stažení na konci tohoto dokumentu. Vyrozuměni budete v rámci několika dnů.                                                                                                                                           

St. 22.6. 2016 v 17 hod. informativní schůzka s učitelkou a vedením školy (celoroční program třídy, seznámení s p. učitelku, potřebné pomůcky, nabídka aktivit pro děti).

 Pokud Vám termín zápisu či dne otevřených dveří nevyhovuje, kontaktujte ředitele školy t.č. : 731189723,  komrska@korunka.org

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy V NAŠÍ ŠKOLE:                                                                 Máte-li vyřízený odklad začátku povinné školní docházky (tj. máte od ředitele školy rozhodnutí), odevzdejte nám kdykoliv pouze vyplněnou přihlášku potvrzenou pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem. S dítětem už k nám nemusíte znovu chodit.

 

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v JINÉ ŠKOLE:                                                                     

Dostavte se do naší školy s dítětem v den zápisu nebo po domluvě a vezměte s sebou:

 

Přípravná třída „S v i š t i“ - program a výukový plán v kostce

 

Program přípravné třídy bude zaměřen na rozvoj tvořivosti dětí. Hlavním cílem bude citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně vstoupit do první třídy ZŠ. Chceme, aby si děti prostřednictvím autentických prožitků utvářely poznatky o životě ve společenství blízkých a o zákonitostech přírody, aby se orientovaly ve světě dětí, zdokonalovaly v mateřském jazyce, vytvářely si hodnotový systém, sdílely prožívání druhých a vážily si lidského zdraví a života.

 Obsah vzdělávání

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu dětí.

 Příprava na základní školu zábavnou a hravou formou

Režim

Hodnocení

Počet žáků ve třídě

 

Kroužky a aktivity ve škole – vše v případě zájmu rodičů

 

Přihláška do přípravné třídy ve formátu PDF ZDE

Podrobný obsah vzdělávání a roční plán aktivit najdete ZDE