Základní škola Korunovační

se sídlem

Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

 

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

 

 

a.       Charakteristika základní školy

 

Naše základní škola je běžnou nevýběrovou základní školou bez rozšířené povinné hodinové dotace některého z výukových předmětů. Doposud se neprofilovala nějakým specifickým směrem ve smyslu zaměření výběrových tříd na některou oblast vzdělávání či na specializaci žáků v nějakém oboru. Naopak, realizované aktivity  měly doposud podpůrný charakter ve smyslu umožnění rozvoje různorodého nadání a zájmu žáků a nebyly zaměřovány na vybranou „elitní“ skupinu. Novum v tomto smyslu je spolupráce se Střediskem vrcholového sporu AC Sparta Praha – házená a realizace společného projektu zaměřeného na sportovní přípravu, výchovu a vzdělávání žáků, kteří se věnují házené na vrcholové úrovni. Tento školní rok byl prvním pilotním rokem ověřování ambiciózního a rozsáhlého projektu, rokem ověřování možností a schopností obou partnerů.

 

 Naši školu navštěvují žáci z rozlišného socio-kulturního prostředí a s rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým standardem školy rozšířená péče o žáky v řadě oblastí (zavádění efektivních metod výuky, ozdravné programy, speciální a  asistentská individuální péče, experimentální programy a projekty, pravidelné doučování,  kroužky a kluby, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky, výzkum, praxe VŠ studentů).

 

V rámci výuky a mimoškolních činností je dlouhodobě realizována řada aktivit, zaměřených především na:

 

·        zavádění nových výukových technologií, metod a forem výuky orientovaných na zefektivnění výukového procesu, postupné získávání informační gramotnosti žáků v celém průběhu školní docházky (činnostní učení, projektová výuka, tvůrčí dílny, využití PC,), realizace národních a mezinárodních projektů, dlouhodobá spolupráce s příslušnými institucemi

·        kulturní rozvoj žáků prostřednictvím výtvarných aktivit (cílená estetizace školního prostředí, pořádání kulturních a společenských akcí, soutěží, přehlídek, prezentace na Internetu, systematické zařazování různorodých kulturních aktivit do výuky)

·        zlepšení zdravotního stavu žáků vzhledem k umístění školy  v oblasti se silně znečištěným prostředím (saunování, pravidelné ozdravné pobyty)

·        komplexní rozšířenou péči o děti s vývojovými  poruchami učení a chování (v běžných třídách integrujeme 37 dětí, které  stupeň jejich  postižení opravňuje k zařazení do spec. třídy, dále cca dalších 20 dětí s nižším stupněm postižení)

·        nově ve školním roce 2004/05 realizace projektu Střediska vrcholového sportu AC Sparta Praha – házená (otevření třídy se sportovní orientací zaměřené na vrcholovou sportovní přípravu v házené)

 

b.      Vzdělávací program (specifika)

 

Všech 315 žáků v šestnácti třídách bylo vzděláváno podle programu Základní škola s tím, že škola využívala při dílčích úpravách vzdělávacího programu Metodického pokynu MŠMT ČR č.18 276/98-20 (pokyn k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení) a to především při organizaci výuky a tréninkové činnosti žáků ve třídě zaměřené na házenou, kde žáci absolvovali vrcholovou sportovní přípravu v rámci hodin řádné Tv, volitelné Tv a nově zaváděné disponibilní hodiny, tzn. bez rozšíření rádné hodinové dotace dané vzdělávacím programem a zároveň bez zúžení hodinové dotace některého předmětu!

Hlavním specifikem vzdělávacího programu školy je obohacování programu o řadu různorodých doplňujících aktivit, které uvádíme výše. Tyto aktivit částí prolínají do výuky (saunování, rozšířená péče o žáky s vývoj. poruchami učení, asistentská podpora výuky), částí na ni navazují (kluby, podpora jazyk. dovedností cizinců atd.)

 

Nově zaváděná tzv. disponibilní hodina byla v 7., 8. a 9. roč.  využita k otevření nového předmětu Společnost a kultura.

 

Volitelné předměty zaměřené na informatiku, cizí jazyky a podporu českého jazyka matematiky.

 

Předmět Ochrana člověka za mimořádných situací byl realizován zčásti ve spolupráci s Červeným křížem a zaměřen na praktické dovednosti a znalosti žáků v oblasti poskytnutí 1. pomoci.

 

            V oblasti didaktiky zavádění tzv. činnostního učení, tzn. efektivních metod výuky (zapojení a aktivizace žáků, tvořivé přístupy, využití a tvorba názorných pomůcek, princip názornosti a posloupnosti, cyklické opakování, vytváření slovníku pojmů, porozumění pojmům a jejich použití v praxi, jinými slovy návrat k elementárním didaktickým problémům, které byly v minulosti často přehlíženy)

 

c.       Pedagogičtí pracovníci (jejich průměrný věk, kvalifikace, počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných - včetně procentuálního vyjádření, aprobovanost v %)

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 41,62 let (včetně ped. prac.. na mateřské dovolené a vychovatelek ŠD)

            Celkem pedagogů: 22 fyzických osob  (včetně spec. pedagoga, bez ŠD)

Počet kvalifikovaných ped. pracovníků:  19 pedagogů / 86,4% (pedagog. I odborná kvalifikace)

Počet nekvalifikovaných ped. pracovníků: 3 pedagogové  /  13,6% (2 VŠ vzdělání nepedagog. směru, 1 dokončuje VŠ ped. směru)

            Aprobovanost celkem: 70,6 % (pedagogicky a odborně odučené vyučovací hodiny dle rozvrhu)

 

d.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

1.      Vzdělávání v rámci projektu SIPVZ – 9 pedagogů – absolvování kurzu základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti

 

2.      Tvořivá škola  (pokračovala činnost Vzdělávacího střediska, viz bod m.)

 

2 pedagogové – absolvování III: cyklus Letní školy činnostního učení – inovační

prvky ve výuce 4. a 5. roč.

 

6 pedagogů – absolvování kurzů Vzdělávací středisko činnostní učení ZŠ Korunovační (zaměření kurzů, metodika Čj, Ma, Fy na I. a II. st.)

 

1 pedagog – absolvování III. cyklus činnostní učení ve výuce Čj a Ma ve 4. a 5. roč.

 

      3.   Metodika – didaktika

 

18 pedagogů – účast na přednáškách, tvůrčích dílnách a kurzech v rámci výstavy Dyskorunka 2005 (ZŠ Korunovační a Dyscentrum Praha, zaměření na vývojové poruchy učení)

 

2 pedagogové  - kurz Kritického myšlení (PPP Praha 7, 40 hod.)

 

1 pedagog – kurz Dokument ve výuce (Jeden svět na školách, 7 hod.)

 

1 pedagog – doškolovací kurz instruktorů škol. lyžování  (4 dny)

1 pedagog – vzdělávací akce Židovské tradice (Žid. muzeum HLMP, 8 hod.)

 

1 pedagog – kurz orientálních tanců (Aisha, 35 hod.)

 

1 pedagog – kurz Arteterapie (Triangl, 8 hod.)

 

1 pedagog – přednáška Legislativa ve výuce Chemie (SŠCH, 6 hod.)

 

1 pedagog – přednáška Soc. patologická prevence (MČ P-7 a p. Veselá MV  ČR)

 

1 pedagog – konverzační kurz Současná angličtina (agentura MARVEL – 2 sem)

           

                  4.   Protidrogová prevence – kontinuální vzdělávání školního preventisty, účast na    

              vzdělávacích akcích pořádaných protidrogovou koordinátorkou MČ Praha 7:

- výjezdní školení metodiček SPJ (2 dny)

- kurz krizové intervence (Remedium, 34 hodin)

- kurz krizové intervence (Remedium, 17 hodin)

 

 

e.       Počet zapsaných dětí pro školní rok 2005/06 a odkladů školní docházky na školní rok 2005/2006

Zapsaných celkem 53 žáků, z toho 7 odkladů

 

f.         Hodnocení činnosti školní družiny, školního klubu (je-li ustaven)

 

Činnost školní družiny hodnotím jako velmi kvalitní. Školní družina pracuje podle podrobného celoročního plánu činností, který kromě časového plánu formuluje i obsahové náplně činností a jejich organizaci. Roční plán klade důraz ne společné vytváření zdravého a estetického prostředí, na vytváření prostředí pro objevování okolního světa i sebe navzájem, na vytváření bezpečného, vstřícného a harmonického klimatu. Zahrnuje řadu činností od rukodělných, přes pohybové, hudební a vlastivědné a přírodovědné po besedy a relaxaci.

V době, kdy žáci pobývají v ŠD navštěvují zároveň řadu zájmových klubů v budově školy i mimo ni, vychovatelky tak zajišťují i plynulou návaznost činností dětí včetně nutných psychohygienických přestávek. Mezi zajímavá specifika tohoto školního roku patří následující činnosti:

 

-          pravidelné naučné výlety (Trojský zámek, Staroměstské nám, Karlův most, Šárecké údolí a další, vždy s odborným výkladem a konkrétní vlastivědnou či přírodovědnou náplní)

-          intenzívní spolupráce s divadlem Minor, pravidelná návštěva divadelních přestavení)

-          vystoupení pro rodiče (zapojení dramatické výchovy, dram. scénky, lid. písně)

 

 

g.       Poradenské služby škol

 

Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání

- funkce rozdělena mezi 2 pedagogy, realizované aktivity: informační schůzka s rodiči 9. ročníků, informační servis a konzultace pro žáky a rodiče – nástěnky, databáze škol, výběr internetových adres pro žáky 9. roč. (přijímací zkoušky, informace o školách), zařazení tématu volby povolání do témat. plánů Ov, Rv, Čj, realizováno celoroční téma Svět práce v předmětu Pracovní činnosti (pracovní právo, legislativa podnikání, podnikatelský záměr, pohyb prac. sil v EU, osobní předpoklady ke studiu a k práci  - to vše s využitím internetu)

 

Činnost speciálních pedagogů a školních psychologů  (jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, polici ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)

 

Speciální péči hodnotím dlouhodobě jako velmi dobrou, speciální pedagog J. Budíková zapojuje do systému péče vynikající odborníky, rodiče i pedagogy školy a dlouhodobě vytváří funkční systém rozšířené péče založený na kontinuální individuální přesně cílené reedukaci kombinované s odbornou péčí lékařů a jednorázovými podpůrnými akcemi pro komunitu dětí, které jsou do péče zařazeny. Spolupracuje s Dyscentrem Praha, které v návaznosti na doporučení školy poskytuje rodičům další služby (nákup pomůcek, reedukaci atd.)

 

- 1 speciální pedagog 1/2 úvazku – individuální a skupinová náprava vývojových poruch učení u 37 žáků, jejichž stupeň postižení je opravňuje k zařazení do spec. třídy a péče o dalších cca 20 žáků s lehčím stupněm postižení),  konzultace s rodiči, metodické vedení učitelů, supervize ve výuce, tvorba individuálních výukových plánů, koordinace spec. péče

- konkrétní akce realizované ve školním roce kromě pravidelných hodin individuální reedukace:

                        - celodenní akce pro žáky s vývoj,. poruchami (lanové centrum, ZOO, Bambiriáda

                        - společně s Dyscentrem Praha výstava se semináři a tvůrčími dílnami Dyskorunka

- společně s učiteli tvorba IVP a příprava žádosti o zvýšené fin . prostředky na  

  rozšířenou péči

 

- spolupráce s dalšími odborníky a institucemi: dětský psychiatr MUDr.. Hněvkovská, děts.neuroložka MUDr. Molínová, klinic. psychologové Dr. Los, Dr. Woleská, péče o dítě – Bc. Illichová, PPP Dr. Kolárová, Dr. Vítová, protidrogová koordinátorka - Mgr. Soukupová, SPC pro sluchově postižené Praha 2, SPC Praha 6, Speciální škola J.A. Komenského, Mgr. Votavová, klub Duha Jasmín - výjezdy: zimní tábor, letní , 10 x víkendové pobyty

 

 

h.      Hodnocení prevence sociálně pedagogických jevů

 

V oblasti sociálně patologických jevů zaznamenáváme příkrý nárůst problémů spojených většinou s nedostatečným rodinným zázemím. Škola nemá školního psychologa a jeho potřeba do budoucna se jeví jako nezbytná.  Ředitel školy svolal v průběhu šk. roku 12x výchovnou komisi, která projednávala s rodiči problémy spojené s prospěchem a chováním žáků (záškoláctví, pozdní příchody, kouření, nedostatečnou domácí přípravu). Vedení školy se společně s vých. poradci  a učiteli podílí na řešení problémů, realizovali jsme několik kampaní zaměřených na prevenci vandalství ve škole, na pozdní příchody do školy atd. , na okamžitou informovanost rodičů o neúčasti žáků ve výuce atd. Jednání výchovných komisí a další preventivní opatření měla v průběhu roku různý efekt a to podle schopnosti a vůle nefunkčních rodin změnit domácí prostředí a posílit zázemí. V tomto školním roce jsme neřešili jediný problém spojený s podezřením na konzumaci či výskyt  návykových látek ve škole. Řešili jsme jeden případ spojený s podnětem rodičů ve věci podezření na šikanu.

 

V rámci prevence soc. patologických jevů jsme realizovali tradičně řadu aktivit, ty lze rozdělit do několika skupin:

 

- Široká nabídka zájmových činností přímo ve škole, škola pořádá sama několik klubů, které jsou cenově dostupné a v průběhu roku otevřené (výtvarné kluby, klub Filmáček – zapojeno cca 50 žáků), zájmová činnost dalších institucí v budově školy: DDM – sportovní hry, florbal, Iveta Klímová – keramická dílna, společnost Hathóra – výuka na hudební nástroje, společenské hudební večery pro rodiče, koncerty, School Tour – angličtina a další

 

- Projekt Prima třída – grant MČ Praha 7 9/04 – 1/05 a navázal grant od Magistrátu HLMP od     

             2/05 – 12/05 (prevence soc. patol. jevů 4. roč. – komunikační dovednosti, práce     

             s  informacemi, práce s textem, nácvik soc. dovedností)

         

- zařazení témat soc. patologické prevence do výuky jednotlivých předmětů včetně besed

 

- jednorázové akce zaměřené na zlepšení klimatu ve škole, na komunikaci mezi žáky a třídami, na zlepšení komunikačních dovedností, na toleranci a pomoc slabším (adopce indického chlapce na dálku spojená se sběrovou akcí, patronát žáků 9. roč. nad prvňáky, pomoc při adaptaci ve škole, večerní diskotéky ve škole s tématickým programem, vánoční trhy spojené s prodejem výrobků žáků a s kulturním programem, slavnostní večer pro absolventy školy a jejich rodiče spojený s koncertem pěveckého sboru L, Asenzio

 

i.          

j.          Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech

 

Přehled důležitých akci v těchto oblastech s fotodokumentací najdete na www.korunka.gns.cz .

Po ukončení náročného mezinárodního projektu v rámci School+ na jaře 2004 jsme se soustředili na  přípravu projektů spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu (v průběhu šk. roku jsme připravovali společně s OS Odyssea Zavádění osobnostní a sociální výchovy
do školních vzdělávacích programů základních škol a osmiletých gymnázií v Praze
, JPD cíl 3 pro region hl.m.Praha, bude realizován od ledna 2006), dále na rozvoj a zkvalitnění Vzdělávacího střediska Tvořivé školy (viz výše). Pokračovali jsme ve spolupráci s Deutsche Schule Prag (vzájemné návštěvy tříd s programem zaměřeným na jazykové dovednosti a kulturu obou národů), dále jsme pokračovali v programu rozšíření kulturního povědomí pedagogů další evropskou cestou, tentokrát Loira a památky Paříže.

 

j.         Zkušenosti s péči o nadané žáky

 

- v tomto školním roce 1. rok realizace projektu SVS AC Sparta – házená (viz výše)

- standardně pokračuje péče o nadané žáky formou mimoškolních zájmových aktivit (viz výše)

 

k.       Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ

 

- přípravné třídy nebyly v tomto ani v předcházejících šk. rocích otevřeny

- škola dlouhodobě spolupracuje v této oblasti v OPD P-7 a to v případě cca 5 žáků, u kterých výchovné a výukové problémy souvisí s sociálním prostředím rodiny, většinou se jedná o neúplné rodiny, kdy děti jsou v péči matky, snažíme se děti zapojovat do mimoškolních aktivit školy a nabízíme pravidelnou podporu formou doučování apod. a to s různým efektem a odezvou

 

l.          Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze 3 nejsilněji zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí základní školy

 

Celkem počet cizinců 24    (k 30.9.2004)

 

z toho 0          ze států EU

24             z ostat. států  (v tom 20 dětí ze tří nejsilněji zastoupených států, tj.  

          Rusko, Ukrajina, Vietnam)

 

Zkušenosti: Nemáme větší problémy s integrací cizinců (sociokulturní adaptace, škol. docházka, spolupráce s rodinami), nabízíme tradičně kurz českého jazyka pro cizince mimo řádnou výuku s dotací 30 - 40 vyuč. hodin ročně, v tomto šk. roce navštěvovalo kurz  11 žáků, konstatujeme výrazný efekt ve složce psané podoby jazyka a ve zlepšení klasifikace Čj.

 

 

m.     Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání na ZŠ, jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů

 

Naše škola je Vzdělávacím střediskem činnostního učení realizujícím inovační politiku   

MŠMT ČR,   Vzdělávací středisko ve spolupráci se vzdělávací agenturou Tvořivá škola pořádá akce DVPP pro  pedagogické pracovníky dalších škol a realizuje ukázkové hodiny činnostního učení. (předmětný vzdělávací projekt získal akreditaci MŠMT ČR dne 16.5.2005 pod č. 19927/2003-25-141), škola se aktivně podílí na zavádění  RVP ZV do praxe základních škol. Je zapojena do sítě Tvořivých škol a  spolupracuje na vytváření školního vzdělávacího programu Tvořivá škola.

 

Ve škol. roce 2004/05 byly realizovány 2 kurzy dvěma lektory činnostního učení, proškoleno bylo celkem 40 pedagogů, z jiných ZŠ v oblasti činnostního učení Ma a Čj v I. a II: roč. ZŠ,  všichni frekventanti absolvovali úspěšně kurz.

V srpnu 2005 uzavřena smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení v Praze v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hl. město Praha.

 

n.       Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ, předměty, ve kterých ZŠ rozšiřuje tuto oblast

 

- v tomto školním roce se škola zapojila do významného projektu Sovy do škol (OS Ornita), v rámci kterého byla v průběhu šk. roku  realizováno řada aktivit: ornitologická výprava žáků, učitelů a rodičů za puštíkem, účast žáků na pobytovém ornitologickém táboře, účast žáků s významným umístěním ve výtvarné a literární soutěži, odborná ornitologická přednáška o sovách pro všechny žáky školy, účast žáků a pedagogů na setkání s ministrem životního prostředí, účast žáků na odborné přednášce ředitele ZOO Praha, prezentace projektu v regionální pražské televizi atd.

 

o.       Další údaje o základní škole, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit a pod).

 

- v rámci ozdravného programu byly tradičně realizovány výjezdy žáků a to formou ozdravných pobytů, pokračovalo saunování žáků ve školní sauně

- pokračoval výzkum vývoje čtenářských dovedností žáků 1. ročníku. Jedná se o srovnávací studii prováděnou britskou The University of Liverpool ve spolupráci s Katedrou pedagogické a školní psychologie PedF UK a Katedrou psychologie Salzburgské univerzity. Výzkum měl podstatný efekt pro další práci s dětmi a učitelé byli seznámeni s obecnými výsledky výzkumu. Výzkum potvrdil velmi dobré čtenářské dovednosti žáků školy v evropském měřítku a prokázal vynikající kvalitu práce pedagogů - elementaristů naší školy. Výzkum přinesl i zajímavou finanční kompenzaci 5 Ł na každého účastníka ve prospěch školy. (příloha č. 2)

     - ve škole byl realizován mezinárodní projekt, jehož cílem je výzkum školního klimatu, v tomto  

     případě jde o porovnání školního klimatu ve školách v Česku a ve Francii (v rámci výzkumu  

     Observatorie Européen de la Violence Scolarie, Univerzita V. Segalena, Bordeaux)

 

 

 

V Praze dne 12 října 2005                                                 Tomáš Komrska – ředitel školy

 

Příloha: Výroční zpráva o hospodaření školy v souladu s § 3 odstavce 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.