Zápis ze schůze Rady školy   Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

 

 

 

 

Přítomno:          9  rodičů jako zástupců jednotlivých tříd školy (a to dle podpisového archu)

                        Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

 

 

Program:

 

1) Pan ředitel seznámil rodiče s „Výroční zprávou  základní školy za školní rok 2005/2006“

 

2) Pan ředitel seznámil rodiče se vzdělávacím programem školy zaměřeným především na poskytnutí   

    kvalitního základního vzdělání bez specifického  výběrového zaměření. Seznámil rovněž všechny       

    přítomné s programem školy zaměřeným na zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a                                 

    a tím zvyšování kvality a dobrého jména školy.

 

3) V souvislost s předešlým bodem programu byla řešena otázka počtu žáků přijatých do prvních tříd        

    v následujícím školním roce. Počet žáků se snížil především díky otevření tří prvních tříd na

     jazykové škole v obvodě Prahy 7. Rada školy vyslovila potřebu oslovit zástupce „Obce“ s dotazem

    na zájem obce na udržení  existence ZŠ Korunovační.

 

4) Pan ředitel seznámil rodiče s plánem investic do ZŠ Korunovační

            - rekonstrukce oken

            - vybudování clony do ulice Korunovační

            - rekonstrukce školní jídelny

    rada školy vyjádřila potřebu oslovit v tomto bodě opět zástupce „Obce“ se snahou získat informace

    o tom, zda budou tyto investice uskutečněny a v jakém časovém horizontu. Přičemž přítomní

    členové „Rady školy“ vznesli požadavek oslovit obec s požadavkem na posílení investic rovněž do

    hygienického zařízení v budově školy. Dle rodičů je toto ve zcela nevyhovujícím stavu a rozhodně

    nepřispívá k udržení dobrého jména školy.

 

5) Rodiče rovněž doporučili škole zlepšit propagaci předností školy a zviditelnit úspěchy žáků a učitelů

    na viditelných místech školy (nástěnky v přízemí) i internetových stránkách.

 

6) Školská rada do příští schůze vytvoří v součinnosti s panem ředitelem informační leták o své

    existenci s cílem získat rodiče tříd, které nemají své zástupce v „Školské radě“ a také případně další

    rodiče ochotné spolupracovat se školou na různých akcích pomáhajících škole v její činnosti.

    (pomoc při vytváření internet. stránek, výzdoba tříd ……..)

 

7) Rodiče také vyjádřili potřebu zlepšení výzdoby některých tříd, a to především s cílem zlepšit

    prezentaci jednotlivých předmětů (barevné plakáty, obrázky, grafy…), dosažených úspěchů žáků

    v těchto předmětech (soutěže a olympiády).  

    Školská rada si je vědoma, že případná barevná úprava tříd (vymalování) závisí na podpoře Úřadu MČ Praha 7,

    jako zřizovatele školy.

 

8)  Byla řešena také otázka funkčnosti rady školy vzhledem k opakované nepřítomnosti předsedkyně

     „Školské rady“.

 

 

V Praze dne 26. února 2007