Zápis z jednání školské rady školy   Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 7. 4. 2008

 

 

 

Přítomno:        1) členové rady škoy a zástupci rodičů, dle prezenční listiny                   

                        2) Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                        3) F. Kuchař, ved. odb. školství MČ Praha 7

 

 

Program:

 

 

1) Ředitel školy požádal přítomné o pomoc při získání starších stolečků, které by byly využity pro zřízení odpočivadel na chodbách školy

 

2)  Ředitel školy podal informaci o zapojení ZŠ Korunovační do rozvojových projektů v roce 2008 a 2009

 

a) Program Modernizace počátečního vzdělávání – napomáhající učitelům  II. stupně realizovat nové metody interaktivního vzdělávání v oblasti přírodních věd. Tento program iniciuje Národní technické muzeum

 

            b)  Podpora environmentálního vzdělávání – zaměřeno na  kvalitní vybavení pomůckami pro environmentální vzdělávání, osvětu a výchovu ve školách

 

            c)  Projekt Učitel činnostního učení   navazuje na projekt Tvořivá škola s účelem zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů a prohloubit jejich odbornou kvalifikaci

 

            d)   Projekt Kvalita – Podpora – Supervize -  cestou rozboru stávající situace a nacházením nových řešení  si dává za cíl – profesionalizaci vedení školy, jasné rozdělení zodpovědnosti, přehledný oběh dokumentů , zlepšení komunikace pracovníků školy. Proběhne řada školení, kurzů a rozborů stávající situace i individuálních setkání.

 

3)  Byl připomenut projekt zavádění boxů na tříděný odpad – pan ředitel sdělil, že se očekává vytvoření jednotné magistrátní koncepce

 

4)   Byl řešen dotaz rodičů dětí z 1. stupně, týkající se projektu „Denník žáka“, který započal     v loňském školním roce – letos stagnuje z  důvodu neobdržení prostředků na další pokračování a také z důvodu obavy učitelů z příliš odborné psychologické práce, ke které nemají dostatečné kompetence. Lze ve třídách individuálně pokračovat s některými úkoly, a toto individuálního rozhodnutí každého třídního učitele.

 

5)   Přítomní členové rady školy obdrřeli zásadní informaci od ředitele školy, Mgr. Tomáše Komrsky a od ved. odb. školství MČ Praha 7, Filipa Kuchaře, že byla odsunuta plánovaná investice rekonstrukce školní jídelny (termín realizace – léto 2008) na rok 2009. Nebylo podáno jasné        vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí. Pan Kuchař pouze sdělil, že problém patrně spočívá v zastaralosti projektu v oblasti vzduchotechniky a že bylo provedeno posouzení projektu odbornou firmou. Ani pan Kuchař, ani ředitel školy ovšem nebyli schopni toto doložit písemnou podobou rozhodnutí. Rada školy se proto rozhodla:

                        a) vyžádat si od ředitele školy    informace o stávajícím stavu školní kuchyně

                        b) vyžádat si od MČ Praha 7 – písemnou verzi provedeného odborného posudku projektu rekonstrukce školní jídelny

                        c) vyžádat si od MČ Praha 7 – zdokladování rozhodnutí Rady MČ o odsunutí projektu

            Paní Hynková a Bilíková z těchto důvodů písemně osloví zástupce starosty, MUDr. Kaštovského, paní Kwasnicovou – technika odb. investic a paní Placákovou – radní s kompetencí pro školství.

 

6)  Byl řešen projekt realizace clony směrem k silnici Korunovační – rodiči byl dán návrh na získání prostředků od investora stavby  tunelů v oblasti Letné, díky které se výrazně zhorší dopravní situace v ulici Korunovační. Pan Kuchař dodá paní Hynkové projekt „Clony“ a ta se pokusí oslovit investora stavby.

           

7) Pan Kuchař informoval přítomné o vyhodnocení dotazníků, vyhotovených MČ P7, o spokojenostirodičů se školskými zařízeními P7:

           

            Vyhodnocení některých bodů, tak jak byly zodpovězeny na  ZŠ Korunovační:

 

            - nápojové a jídelní automaty ano, ale se zdravými produkty

            - zájem o více sálátů a zeleniny na obědy

            - informace o kvalitě školy zÍskávány především od známých

            - zájem o vytvoření lehkoatletického hřiště

            - 30 % rodičů ochotno sponzorovat aktivity školy

            - 30 % rodičů ochotno brigádničit

            - rodiče žádají zlepšení šaten a sociálních zařízení

            - rodiče si přejí vylepšení prostor určených pro odpočinek

            - největší obavu rodiče pociťují z ohrožení dětí při cestě do školy a ze školy a ze šikany

 

8)  Pan ředitel školy v souvislosti s obavou z dopravní situace kolem školy, informoval o možnosti výuky dopravní výchovy v prvních a druhých třídách  formou poutavých a zábavných pracovních listů. Paní Bilíková se pokusí získat „Balíček pracovních listů“, jako ukázku, tak aby mohl být nabídnut  učitelům prvního stupně a rodičům. Odhadovaná cena je cca 80,- Kč.

 

9)   Pan ředitel seznámil přítomné s probíhajícím projektem  „Barvy života – DAP servis“

            tento projekt pomáhá řešit problémy v rámci tříd a třídní klima. Skládá se ze tří částí

-          část určená pro ředitele

-          část určená pro školní tým

-          část určená pro skupinu

            Tento projekt vedený psychology rovněž napomáhá řešit obavu rodičů ze šikany a měl by vést k ozdravení vztahů v rámci jednotlivých tříd.

 

10) Byl určen termín příští rady školy – 12. května

 

Dne 10. 4. 2008