Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

Se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

 

 

 

 

ze dne 10.09.2007

 

 

 

Přítomno:          ____ rodičů jako zástupců jednotlivých tříd školy (a to dle podpisového archu)

                        Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                       

Program:

 

 

1) základním bodem jednání bylo seznámení zástupců rodičů se Školním vzdělávacím programem 

            3in (dále ŠVP)

            ŠVP byl dán k dispozici paní Bilíkové a Hynkové již před konáním schůzky, ostatní členy pan

            ředitel s jeho obsahem a filosofií podrobně seznámil.

            Přítomní zástupci rodičů shledali, že v souladu s obecnými požadavky, byly zařazeny jak

            klíčové kompetence, tak průřezová témata, a to včetně hledání souvislostí průřezových

            témat v jednotlivých předmětech. Jednotlivé projekty k průřezovým tématům a použité metody

            byly formulovány přehledně a s důrazem na týmovou práci.  Jako výrazně pozitivní přínos

           ŠVP 3in zhodnotili rodiče důraz na výchovu ke zdraví, sociálněosobnostní výchovu a využití řady tvořivých metod výuky.

            Dále také zařazování návštěv odborníků do výuky a způsob využití disponibilních hodin

            v rámci jednotlivých předmětů. 

            Písemná formulace ŠVP 3in je provedena stručně a přehledně. Rodiče nemají námitek k

            základní koncepci a jejímu využití při výuce.

 

2)  diskuse o organizaci Vánoční akademie, a to se základním požadavkem na zkrácení

            délky trvání programu

 

 

3)  tvorba „Výzvy rady školy“ pro rodiče – s cílem motivovat ke spolupráci

 

4)  diskuse o možnostech výběru volitelných předmětů v ročnících, kterých se to týká

            -pan ředitel přislíbil prověření způsobu zařazování žáků

 

5)  přítomní rodiče se dohodli na oslovení všech rodičů majících děti v ŠD, tak aby

            na příští schůzi ŠR mohly být jejich názory a podněty tlumočeny paní vedoucí

            ŠD.

 

6)  Stanovení následující schůze v termínu: 18.10.2007, 18.00 v budově školy.

 

 

V Praze dne 10.09.2007