Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

Se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 12.5.2007

 

 

 

Přítomno:        1) členové rady škoy a zástupci rodičů, dle prezenční listiny                   

                        2) Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                        3) F. Kuchař, ved. odb. školství MČ Praha 7

 

 

Program:

 

 

1)   Diskuse o školním stravování, motivaci dětí k jídlu a  nutnosti „nucení“ k jídlu

 

2)   Pan ředitel seznámill přítomné s reakcí na dopis ŠR, adresovaný MČ P7, týkající se školní jídelny

            - MČ P7 navrhla termín osobního jednání s vedením školy a předsedkyní ŠR

 

3)    Paní Janišová informovala  o pokroku v jednáních s dopravním odborem magistrátu hl. m. Prahy - v záležitosti odclonění do  ulice Korunovační. Magistrát vyjádřil kladný postoj a v této fázi je nutné, aby pan ředitel Komrska zahájil osobní jednání s Ing. Rosolem – odb. městského investora

 

4)  Paní Bilíková informovala o výsledcích jednání se zástupkyní BESIPU a předala  získané materiály, určené k výuce žáků v jednotlivých ročnících. Dále paní Bilíková předá podrobné informace paní učitelce určené ke koordinaci dopravní výchovy ve škole.

 

5)   Paní Janišová a Bilíková dále vyjádřily zájem zúčastnit se projektu Pražských Matek -   „Bezpečně na silnici“. Paní Janišová provede prezentaci na pedagogické radě a na příští    pan ředitel  sdělí, zda je škola ochotna se zapojit.

 

6)  Termín příští RŠ – 16.6.2008

 

Dne 14. 5. 2008