Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 15.10.2009

 

 

Přítomno:        dle prezenční listiny

 

Program:

 

1) Pan ředitel seznámil školní radu s novými členy zvolenými za MČ Praha 7 – paní Michaelou Kubecovou, paní Mgr. Kateřinou Děkanovskou a paní Jaroslavou Brachtlovou. Dále pak poděkoval za práci v uplynulém volebním období paní Zdeňce Charvátové.

 

2) Pan ředitel hovořil o průběhu rekonstrukce ŠJ – bezpečnostních a hygienických opatřeních, zabezpečení školního stravování a vlivu na školní proces.

 

3) Školní rada byla seznámena s plánovanými akcemi v 1. pololetí

 

-          výstava O totalitě převážně vážně v KC Vltavská 14.10-20.11.2009

-          vánoční akademie bude ponechána na všední den, a to 17.12. cca v 18 hod.

-          schválení výroční zprávy ( proběhne mailem do 30.10.2009)

-          podzimní konzultace stanoveny na 2.11.2009

 

4) Paní zástupkyně Václavíková a pan řediteldále informovali o koncepční změně týkající se v této fázi především druhého stupně, a to o zavedení pravidelné domácí písemné přípravy. Školní rada projevila jednohlasně souhlas a podporu.

 

5) Pan ředitel poskytl další propagační materiály školy

 

6) Proběhla diskuze na téma existence Erotic City. Paní Justová přislíbila prověření možného ovlivnění existence tohoto komerčního zařízení městskou částí.

 

7) Další setkání bylo předběžně stanoveno na 4.2.2009

 

Zpracovala 20.10.2009 Ing. Iveta Bilíková