Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

Se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 20.10.2008

 

 

 

Přítomno:        1) členové rady školy a zástupci rodičů, dle prezenční listiny                  

                        2) Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                       

 

 

Program:

 

 

1)   Vyhodnocení projektu „Bezpečné cesty do školy“

            -  vyhodnocení problematických míst zveřejněno na nástěnce v přízemí školy

            -  byla vytvořena a odevzdána školní mapa a plán mobility

            - dne 13.11.2008 proběhne koordinační schůzka se zástupci MČ odb. dopravy, zástupci   magistrátu i policie za účelem jednání o dopravních opatřeních v okolí školy.

 

2)   Odclonění do ulice Korunovační – stávající projekt byl posouzen odborným pracovníkem, panem Sýkorou. Výsledkem je, že odclonění ve výšce 1,50 m nemá smysl a je třeba vypracovat nový záměr, nejlépe s využitím výsadby zeleně. Návrhy ze strany široké veřejnosti vítány.

 

3)  Pan ředitel informoval RŠ, že školu navštívil pan místostarosta Kaštovský. Seznámil se se stávajícím stavem ŠJ a kuchyně. Pan Kaštovský doporučil dopracovat stávající projekt rekonstrukce a oslovit za tímto účelem stávajícího projektanta. Dále doporučil dodělat odborné posouzení vlhkosti zdiva pro případný obklad.

 

4)   Pan ředitel informoval RŠ o tom, že MČ  poukázala na účet školy  350.000,- Kč na opravu vadného výměníku.

 

5)   Zástupci rodičů požádali vedení školy o zveřejňování jídelního lístku na internetových stránkách školy.

 

6)    Pan ředitel informoval RŠ o hygienických opatřeních zavedených ve škole v souvislosti s možným onemocněním žloutenkou. Dále informoval o skutečnosti, že ve škole žádný případ onemocnění zaznamenán nebyl.

 

7)    Diskuze na téma výuky angličtiny na prvním stupni a zavedení kroužku anglické konverzace s rodilým mluvčím.

 

 

 

Dne 20.10. 2008