M.   Jazyková příprava pro cizí jazyk – rozšiřující tematický celek - doplňky učiva (2. ročník)

 

Charakteristika tematického celku:

Zařazení tematického celku Jazyková příprava pro cizí jazyk má poukázat nutnost přípravy pro výuku cizího jazyka, která je realizována v návaznosti na RVP ZV od 3. ročníku. Žáci mají v první fázi výuky prvního cizího jazyka (od 3. ročníku) dle zkušeností značné rozdíly v jazykových dovednostech, myšleno v jazyce mateřském, ale i v angličtině. Někteří navštěvují výuku angličtiny od 3 let v MŠ, někteří jsou bilingvní, další začali s angličtinou v 1. nebo 2. roč. v rámci zájmových mimoškolních kroužků. Někteří žáci začnou s cizím jazykem ve 3. ročníku v rámci povinné výuky. Ze zkušenosti víme, že rodiče nechtějí žáka přetěžovat v prvních letech školní docházky, popř. mají obavy v souvislosti se školní neúspěšnosti a někdy v souvislosti s dílčím výukovým oslabením. Naopak je kontraproduktivní přerušit výuku cizího jazyka např. ve 2. ročníku, např. z toho důvodu, že není výuka Aj již začleněna do vzdělávacího programu školy. 

Tematický celek Jazyková příprava pro cizí jazyk je zařazen jako rozšiřující učivo do oboru / předmětu Český jazyk ve 2. ročníku a je mu věnována 1 vyučovací hodina týdně. Základem obsahu této tématiky je jazyková diagnostika, rozvíjení praktických jazykových dovedností souběžně v mateřském jazyce a angličtině, upevňování znalostí a dovedností potřebných pro zvládání angličtiny. Dále pak seznamování se základy Aj s návazností na dosavadní dovednosti žáků.

Preferovanou formou výuky je např. pohybová hra, zpěv a poslech písní v Aj, dvojjazyčné jazykové hry, výtvarné činnosti a hry, kde prostřednictvím vizuálních podnětů žáci upevňují slovní zásobu Aj a rozšiřují ji.

Dílčí výstupy tohoto tematického celku jsou průběžně hodnoceny, ale nejsou zahrnuty do klasifikace žáků za 1. a 2. pololetí školního roku ve 2. Ročník – rozšiřující učivo.

 

Zařazení do vzdělávací oblasti:

Rozšiřující tematický celek Jazyková příprava pro cizí jazyk je zařazen na  I. st. do vzdělávací oblasti Jazyk a komunikace (Český jazyk) a je mu věnována jedna vyučovací hodina týdně.

Zařazení rozšiřujícího tematického celku Jazyková příprava pro cizí jazyk do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů), doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

2. ročník

Český jazyk

učivo:

Slovní zásoba:

-          česká slova přejatá z angličtiny, slova zdomácnělá, slova, která najdeme ve více světových jazycích (tzv. mezinárodní slova): např. hotel, restaurant, cinema, radio, television, tennis, football a  další

-          pozdravy: Hello, Good morninng, Hi..,  What´s your name... My name is ...

-          jednoduché představení se: I am…, You are…

-          číslovky 1 - 10, rytmicky v říkance: What is in my bag

-          tužka: pencil -, pen - pero, book – kniha

-          barvy: white - bílá, red - červená, black - černá, yellow - žlutá a další

-          dárky: happy birthday song, car, doll, dog, cat, book, bike…

-          oblíbené zvířátko, oblíbená hračka: my favourit pet, my favourit toy

-          obrázek, nakreslit obrázek: do a picture, song Head and shoulders

-          základní části těla: Hlava, ramena, kolena

-          jídlo: Food, orange, lemon, bread, egg,..

-          jednoduché názvy a názvy podobné: pomeranč, citron, piza, hamburger… ve spojeni I like - mám rád, I don´t like - nemám rád

-          svátky Halloween, Christmas, St. Valentine a související slovní zásoba: candl - svíčka, Christmas tree,
decoration – ozdoba

 

Gramatika:

-          sloveso "být", sloveso "mít/nemít" rád 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka:

-          výslovnost jednotlivých hlásek, slabik a slov

-          vztah mezi zvukovou a psanou formou, intonace "ano/ne"

-          spojení podstatné jméno a barva /My pen is blue/ blue pen, red ball, black car…

 

Očekávané výstupy:

Co by žák měl umět:

1. rozlišovat česká slova a krátké věty od těch v angličtině      

2. používat jednoduchá anglická slovíčka ve správném kontextu

3. oslovit, pozdravit, poděkovat      

4. použít číslovky od 1 do 10 (označení věku, telefonní číslo)          

5. pojmenovat osoby a předměty ze svého okolí          

6. stručně se představit

7. popsat jednoduché předměty ve smyslu velikosti a barvy

8. rozlišit podstatné jméno a sloveso           

9. přiřadit správné podstatné jméno k výrazům   "I likme, I don´t like"

10. popsat základní části těla v souvislosti s reprodukcí básničky                   

11. zapamatovat si specifické informace k probíraným reáliím - Halloween, Christmas, St. Valentine, Easter